Standsning og parkering i København

Den 18. november 2011, blev den nye bekendtgørelse om standsning og parkering i København offentliggjort. Vi har tilladt os, at bruge teksten Københavns Kommune har lagt op her.

Bekendtgørelse om standsning og parkering i København

I medfør af færdselslovens § 28, stk. 3, 3. pkt., og § 92, stk. 1, nr. 1, samt lov om offentlige veje § 107, stk. 2, bestemmes med samtykke af Københavns Politi følgende:

  • § 1.    Reglerne i § 2 – § 5 i denne bekendtgørelse finder anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet på offentlige veje og private fællesveje. Reglerne om betalingsparkering i § 6 og § 7 finder alene anvendelse på offentlige veje.

Stk. 2. Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linier eller markeres ved afgivende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linie. Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning.

Stk. 3. Havarerede eller ubrugbare køretøjer anses for parkerede, hvis de har været henstillet i mere end 12 timer.

  • § 2.      På parkeringspladser, i parkeringsbåse og på afmærkede parkeringsarealer må ikke standses eller parkeres tohjulede motorcykler, knallerter, cykler, håndvogne og trækvogne. Motorcykler med sidevogn eller anhænger og store knallerter med tre hjul må dog parkeres i parkeringsbåse og på afmærkede parkeringsarealer.

Stk. 2. På afmærkede motorcykelpladser må dog også parkeres store knallerter.

  • § 3.      Køretøjer må ikke standses eller parkeres med nogen del af køretøjet på fortov, cykelsti, gangsti, helleanlæg, rabat eller lignende, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Dette gælder dog ikke cykler og tohjulede knallerter (såvel lille knallert som stor knallert).
  • § 4.    Der må ikke parkeres med køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

Stk. 2. Cykler og lille knallert med to hjul må ikke parkeres på kørebanen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Stk. 3. Havarerede og ubrugbare køretøjer må ikke parkeres i mere end 6 timer; jf. § 1, stk. 3.

  • § 5.    Påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt over 2000 kg, motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 1900 — 0700.

Stk. 2. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg må i tidsrummet kl. 1900 — 0700 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Stk. 3. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2000 kg.må kun parkeres i indtil 24 timer.

  • § 6.      I områder afgrænset med P-zonetavle, der tilkendegiver betalingsparkering, skal der betales for parkering i overensstemmelse med, hvad der er gældende inden for det pågældende område. Parkeringsperioden kan forlænges, hvis der betales herfor. Der kan dog aldrig anvendes mere end én gyldig parkeringsbillet ad gangen.

Stk. 2. Parkeringsbilletten skal anbringes synligt umiddelbart inden for forruden og skal tydeligt kunne læses udefra.

Stk. 3. En gyldig parkeringsbillet kan benyttes til flere parkeringer inden for samme takstområde eller i takstområder med lavere takst. En gyldig parkeringsbillet kan også overdrages til og benyttes af andre bilister.

  • § 7.      Fritaget for betaling inden for P-zonerne med betalings parkering er:

a)      Køretøjer forsynet med en af kommunen udstedt gyldig tilladelse til afgiftsfri parkering. Tilladelsen skal anbringes synligt umiddelbart inden for forruden.

b)      Køretøjer, der anvendes ved vejarbejde, såfremt parkering er nødvendigt af hensyn til arbejdet. Det samme gælder parkering, der foretages af politi, kriminalforsorg, redningsberedskab eller redningskorps, såfremt bilens tilhørsforhold tydeligt fremgår ved bilens udseende eller ved dokumentation anbragt i forruden.

c)      Køretøjer forsynet med parkeringskort for personer med handicap.

d)      Motorcykler, store knallerter og påhængskøretøjer.

  • § 8.      Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122 a.
  • § 9.      Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse om standsning og parkering i København af 27. maj 2005.

 

København, Teknik- og Miljøforvaltningen, den 18. november 2011

Hjalte Aaberg

Adm. Direktør

Har du fundet den information du søgte?

Har givet os Ris eller Ros!