Politibekendtgørelse om parkering i Århus

Den 1 november 1991, blev denne bekendtgørelse om parkering i Århus offentliggjort. Vi har tilladt os, at bruge teksten Aarhus Kommune har lagt op her.

 

Bekendtgørelse om parkering i Aarhus Kommune.
I medfør af Færdselslovens §92, stk. 1, bestemmes med samtykke af Østjyllands Politi som gældende i Aarhus politikreds for gade, vej, plads eller lignende, der er åben for almindelig færdsel:§1. Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse de med parkeringstavler afmærkede pladser samt alle steder, hvor der ved afstribning eller på anden måde i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om vejafmærkning er indrettet pladser til parkering (parkeringsbåse og parkeringsbaner).Stk. 2. Ved parkometer forstås i denne bekendtgørelse enhver automat, som er beregnet til betaling af parkeringsafgift.

§2. På parkeringsplads med afmærkede områder eller båse må parkering ikke finde sted uden for disse. Ingen del af et parkeret køretøj må rage uden for et afmærket område.

 

Stk. 2. Trækvogne, håndvogne o.lign., 2- og 3-hjulede cykler samt knallerter må kun henstilles på parkeringspladser med afmærkede områder eller båse, såfremt der findes særligt afmærkede områder eller båse for sådanne; dog må knallerter henstilles, hvor parkering af solomotorcykler er tilladt.

 

Stk. 3. Solomotorcykler må ikke henstilles i båse, der er beregnet til 4-hjulede køretøjer.

 

Stk. 4. 4-hjulede køretøjer må ikke henstilles i båse eller områder, der er beregnet for andre køretøjer.

 

§3. Ved parkering på vej skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

 

§4. Det er forbudt at standse eller parkere på fortov, helt eller delvist, medmindre det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at standsning eller parkering kan finde sted.

 

§5. På parkeringspladser, hvor der er opstillet parkometre, jfr. §1, stk. 2, skal der betales for parkering. Betalingen foregår ved møntindkast som anført på parkometrene. Parkeringsbilletter fra parkomater, parkeringskort eller andre former for parkeringstilladelse skal anbringes bag køretøjets frontrude, således at de let kan læses udefra.

 

Stk. 2. Senest ved udløbet af den tid, der er betalt for, skal køretøjet være fjernet fra pladsen. Dog kan parkeringsperioden forlænges ved yderligere betaling, såfremt den samlede parkeringsperiode ikke herved overstiger den højest tilladte på stedet.

 

Stk. 3. Resterende betalt parkeringstid kan udnyttes af et efterfølgende køretøj uden betaling.

 

§6. Påhængsredskab (herunder campingvogne), traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, samt havarerede eller ubrugbare køretøjer, må ikke parkeres på vej (dvs. vej, gade eller plads, herunder parkeringsplads) i mere end 12 timer.

 

Stk. 2. Campingvogne må ikke parkeres på havneområdet i Aarhus.

 

Stk. 3. Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, varebiler, busser), samt påhængsvogne og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg, må ikke på hverdag i tiden fra kl. 18.00 til kl. 06.00, og på søn- og helligdage hele døgnet, parkeres i Aarhus Kommune inden for de byområder, der er afgrænset af færdselstavlerne E55 – “tættere bebygget område” – med en af følgende tekster: Aarhus, Lystrup, Elsted, Egå, Skæring, Brabrand og Tranbjerg.

 

Undtaget fra parkeringsforbuddet er de gade- og vejstrækninger, parkeringspladser eller områder i øvrigt, hvor der ved afmærkning med færdselstavler er tilkendegivet, at parkering er tilladt for de omhandlede motorkøretøjskategorier.

 

§7. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af Færdselslovens §121, såfremt bødestraf efter Færdselsloven ikke er forskyldt.

 

§8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den. 1 november 1991. Samtidig ophæves politibekendtgørelsen af 26. februar 1985 om parkering i Aarhus politikreds.

Har du fundet den information du søgte?

Har givet os Ris eller Ros!